Kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Bất động sản tại Đà Nẵng đợt 1 năm 2023

  • Căn c vào lut kinh doanh BĐS s 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
  • Căn c Thông tư s 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 B Xây Dng Quy định vic cp chng ch hành ngh Môi gii Bt động sn; hướng dn vic đào to, bi dưỡng kiến thc hành ngh môi gii bt động sn;
  • Căn cứ vào Quyết định số 79/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày 05/04/2022, về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2023);
  • Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-SXD ngày 19/05/2023 của Giám đốc Sở Xây Dựng Tp. Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ Bất động sản đợt 1 năm 2023;
  • Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐTSH ngày 23/05/2023 của Hội đồng thi sát hạch về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2023);
  • Căn cứ thông báo số 06/TB-HĐTSH ngày 23/05/2023 của Hội đồng thi sát hạch về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2023);
  • Căn cứ Quy chế số 07/QC-HĐTSH ngày 23/05/2023 của Hội đồng thi sát hạch và cấp chứng chỉ Bất động sản đợt 1 năm 2023;
  • Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐTSH ngày 26/06/2023 của Hội đồng thi về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Bất động sản đợt 1 năm 2023

Trường Doanh nhân Top Olympia thông báo tới các thí sinh Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Bất động sản đợt 1 năm 2023 như sau: (ĐIỂM THI – DOWLOAD PDF)

1 2

3.1 3.2 3.3 3.4


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa