Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 tại Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ĐÀ NẴNG – ĐỢT 1 NĂM 2022.

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;
– Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
– Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
– Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng;
– Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-SXD ngày 28/7/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022;
– Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTSH ngày 30/7/2022 của Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022;
– Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Trường doanh nhân Top Olympia tại Báo cáo số 079/CV-TOP và Tờ trình số 079.1/2022/TT-TOP ngày 07/9/2022 và Công văn số 149.2/2022/CV-TOP ngày 14/09/2022.

Thi Bds Da Nang 1 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA – ĐƠN VỊ ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG uỷ quyền, phối hợp tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản – đợt 1 năm 2022, thông báo kết quả thi tới các thí sinh tham gia kỳ thi được biết.

Xem Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022

Bài viết liên quan:

 • Chứng chỉ hành nghề Bất động sản

 • Chia sẻ lên mạng xã hội

  Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa