Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa

Nguyễn Hữu Thái Hòa
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học CIBS, Thượng Hải, Trung Quốc.
  • Chủ tịch HĐQT IBOSSES VN
  • Phó chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ; Cố vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp Viện Dầu khí Việt Nam
  • Nguyên Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ, Tập đoàn Schneider Electric khu vực châu Á – Thái Bình Dương
  • Nguyên Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn FPT
  • Nguyên cố vấn chiến lược tập đoàn VNPT
  • Giảng viên cao cấp các chương trình Leadership, Chiến lược, tái cấu trúc: Trường Doanh nhân Top Olympia