Kiểm soát viên doanh nghiệp

Tại Đà Nẵng

GIỚI THIỆU:

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống Kiểm soát nội bộ, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống Kiểm soát nội bộ trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.

Việc Kiểm soát viên doanh nghiệp được đào tạo nghiệp vụ một cách bài bản không chỉ giúp ích cho công tác thường kỳ của Kiểm soát viên mà còn giúp Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc nhận được những ý kiến đề xuất thiết thực từ họ, nhằm giảm thiểu những rủi ro, gian lận, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 Nhiệm vụ chính của KSV/BKS:

 1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của người đại diện chủ sở hữu.
 2. Phải thẩm định những báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh, báo cáo quản lý, báo cáo tài chính, kiểm toán của công ty.
 3. Phải có những kiến nghị dựa trên những công tác kiểm tra để chủ sở hữu có cơ sở ra quyết định đúng đắn.
 4. Nhiệm vụ khác mà theo điều lệ, quy định theo yêu cầu của chủ sở hữu.

 

Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong chương trình, người học có thể:

 • Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh.
 • Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan, trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.
 • Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty.
 • Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu quyết định của chủ sở hữu công ty.
Đối tượng tham gia
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).
 • Thành phần ban kiểm soát doanh nghiệp
 • Các cán bộ Tài chính, Kế toán trưởng, kế toán viên
 • Các cá nhân có liên quan.
Nội dung khóa học

PHẦN 1Luật Doanh nghiệp 2015 và quyết định 35/QĐ – những qui định pháp lý về Kiểm soát viên.

 • Địa vị pháp lý, chế độ hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên.
 • Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên với Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Tổng giám đốc/Giám đốc công ty.
 • Nguyên tắc bổ nhiệm Kiểm soát viên. Chế độ tiền lương, thưởng.

PHẦN 2Xây dựng quy chế hoạt động của Kiếm soát viên

 • Căn cứ xây dựng qui chế.
 • Những nội dung cần có trong qui chế.
 • Trình tự ban hành qui chế.

PHẦN 3Thiết lập qui trình kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên.

 • Căn cứ thiết lập qui trình.
 • Nội dung cần có trong qui trình.
 • Tổ chức công bố thông tin.
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

PHẦN 4Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả và mức độ tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước và hệ thống pháp quy nội bộ trong doanh nghiệp:

 • Đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế quản lý, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng và phân bổ các nguồn nhân lực trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Sử dụng các cơ chế giám sát để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro.
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

PHẦN 5Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của doanh nghiệp

 • Nhiệm vụ của kiểm soát viên trong việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp về Chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư lớn, các giao dịch mua bán và giao dịch thương mại khác có qui mô lớn.
 • Thẩm định tính xác thực và đầy đủ của các thông tin về hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 • Những hạn chế trong quản trị điều hành doanh nghiệp và hướng hoàn thiện công tác quản trị, điều hành.
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

PHẦN 6Thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và tính trung thực trong công tác tổ chức kế toán, lập báo cáo và công bố các thông tin tài chính của doanh nghiệp.

 • Các phương pháp kiểm tra tính trung thực số liệu, tài liệu.
 • Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán (lưu ý chuyển đổi chế độ kế toán doanh nghiệp từ quyết định 15/2006/QĐ-BTC sang thông tư 200/2014/TT-BTC).
 • Kiểm tra BCTC – Kỹ thuật phát hiện những sai phạm trên từng khoản mục của BCTC được lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thẩm định BCTC của doanh nghiệp.

PHẦN 7Thẩm định các quyết định tài chính của lãnh đạo doanh nghiệp.

 • Thay đổi chính sách kế toán nhằm đạt các chỉ tiêu và kế hoạch tài chính.
 • Các hành vi chủ ý.
 • Nghiên cứu, thảo luận thông qua các tình huống gợi ý.
 • Thống nhất ý kiến Kiểm soát viên, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp, trình báo cáo cho Chủ sở hữu.
Hình ảnh khóa họcThông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 5.000.000 đ/1hv
 • Ưu đãi: Giảm 10 % học phí khi đăng ký và nộp học phí trước ngày khai giảng 1 tuần

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa