Giám đốc Tài chính – CFO 01

Tại Nghệ An

Nhận thức được sự thay đổi rất lớn về vai trò và vị thế của Giám đốc Tài chính – CFO trong giai đoạn hiện nay, mỗi một CFO sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho sự ổn định và bền vững về tài chính, biết cách huy động vốn từ đâu và làm thế nào để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả nhất. CFO giờ đây như trái tim của doanh nghiệp, dòng tài chính có lưu thông một cách nhịp nhàng và linh hoạt hay không đều phụ thuộc rất lớn vào tài năng và cách thức họ điều hành. Trường Doanh nhân Top Olympia dựa trên những kinh nghiệm của các chuyên gia đào tạo phương pháp quản trị tài chính doanh nghiệp hàng đầu và hệ thống đào tạo về quản lý của các trường đại học danh tiếng trên thế giới đã thiết kế khóa học với mục tiêu cung cấp đầy đủ những kiến thức tài chính cốt lõi và chuyên sâu giúp mỗi CFO trang bị cho mình những công cụ và phương thức quản lý và đầu tư hiệu quả tiền của doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Sau khóa học học viên sẽ:

 • Hình dung được chân dung của một CFO chuyên nghiệp;
 • Được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
Đối tượng tham gia
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).
 • Cấp lãnh đạo phụ trách tài chính của doanh nghiệp
 • Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung phụ trách tài chính/kế toán trưởng
 • Các cá nhân có hoài bão trở thành CFO chuyên nghiệp trong tương lai
Phương pháp giảng dạy

Hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ được nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình.

Nội dung khóa học

CHÂN DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA CFO

 • Chân dung CFO thời hội nhập
 • Những năng lực, phẩm chất cần có của một CFO

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính
 • Vị trí, chức năng của tài chính doanh nghiệp
 • Công cụ và các quyết định tài chính doanh nghiệp
 • Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính
 • Vai trò của CEO trong hệ thống tài chính DN.
 • Vai trò của Giám đốc tài chính và hệ hống kế toán trong Hệ thống tài chính DN.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp
 • Phân tích kết cấu tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hiệu suất sử dụng vốn
 • Phân tích các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lợi
 • Phân tích DUPONT
 • Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn
 • Phân tích điểm hòa vốn
 • Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính lên doanh lợi
 • Xây dựng chiến lược tài chính cho công ty

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO

 1. Hiểu tổng quan về kế toán
 • Kế toán là gì?
 • Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế & kế toán quản trị;
 • Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán trưởng, kiểm toán & tư vấn.
 1. Hiểu về công tác kế toán
 • Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ giữa các phần hành này;
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
 • Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 1. Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 1. Kế toán quản trị
 • Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
 • Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất;
 • Cách xác định và phân loại chi phí;
 • Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản phẩm;
 • Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp:
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính.
 • Phân tích các tỷ số tài chính trọng yếu:
  • Hiểu về các chỉ số, chỉ tiêu tài chính
  • Phân tích tính thanh khoản
  • Phân tích nợ
  • Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
  • Phân tích khả năng sinh lời
  • Phân tích giá trị cổ phần
 • Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính

HỆ THỐNG THUẾ DOANH NGHIỆP

 • Các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống thuế
 • Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam
 • Luật quản lý thuế:
  • Những vấn đề chung về quản lý thuế
  • Những văn bản pháp luật về quản lý thuế
 • Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng,
 • Các vấn thuế thu nhập doanh nghiệp và các tình huống sai phạm trong kê khai thuế thu nhập DN
 • Các vấn thuế thu nhập cá nhân và các tình huống sai phạm trong kê khai  thuế thu nhập cá nhân

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Các thành phần của hệ thống KSNB.
 • Phân biệt giữa kiểm soát nội bộ với kiểm toán nội bộ và hệ thống ISO.
 • Giới hạn của hệ thống kiểm soát.
 • Các mức độ kiểm soát và trách nhiệm trong hệ thống kiểm soát.
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản lý.
 • Trình tự tiến hành thiết lập hệ thống KSNB trong doanh nghiệp.
 • Các yếu tố hình thành nên môi trường kiểm soát và phương pháp thiết lập môi trường kiểm soát.
 • Các phương pháp nhận diện loại rủi ro và phân loại rủi ro của tổ chức.
 • Đánh giá rủi ro của tổ chức và thiết kế kiểm soát.
 • Phân tích rủi ro.
 • Giới thiệu các công cụ kiểm soát/ Hoạt động kiểm soát của hệ thống.
 • Xây dựng chiến lược xử lý rủi ro đã được nhận diện và các biện pháp phòng ngừa.
 • Truyền thông trong tổ chức: Quy trình truyền thông; Dòng truyền thông; Phương pháp truyền thông; Nhận diện người liên quan; Lập kế hoạch truyền thông; Truyền thông; Quản lý sự mong đợi của người liên quan.
 • Vai trò của thông tin kế toán trong việc hình thành hệ thống KSNB.
 • Tổng kết và xu hướng cải tiến qui trình

ƯỚC LƯỢNG GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

 • Ước lượng giá trị tiền tệ theo thời gian:
 • Lãi đơn và lãi kép,
 • Giá trị tương lai của khoản tiền và, tiền góp đều định kỳ
 • Giá trị hiện tại của khoản tiền
 • Hiện giá của số tiền trong tương lai
 • Hiện giá dòng (NPV)
 • Tỷ suất nội hoàn (IRR) và tỷ suất sử dụng vốn bình quân và bình quân gia quyền
 • Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 • Đầu tư tài chính
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn và các hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Đầu tư tài chính dài hạn và các hình thức đầu tư tài chính dài hạn

CFO VỚI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

 • Thương hiệu và nhân hiệu:
  • Thế nào là Thương hiệu, Nhân hiệu
  • Các loại hình thương hiệu
  • Nhân hiệu lãnh đạo và sự khác nhau giữa Nhân hiệu lãnh đạo và thương hiệu cá nhân
 • Quy trình xây dựng Nhân hiệu lãnh đạo:
  • Con đường xây dựng Nhân hiệu lãnh đạo
  • Chân dung Nhân hiệu lãnh đạo
  • Định vị thương hiệu cá nhân
  • Hình mẫu thương hiệu cá nhân
  • Mô hình bản sắc Nhân hiệu lãnh đạo
 • Truyền thông cho Thương hiệu cá nhân và xử lý khủng hoảng:
  • Quy trình phát triển nhận thức trong truyền thông Thương hiệu
  • Chiến lược truyền thông Thương hiệu
  • Xử lý khủng hoảng truyền thông trong xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Các nguyên tắc xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Đánh giá tài sản Thương hiệu
Hình ảnh khóa học
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Hà Tĩnh
 • Thời lượng: 21 buổi
 • Học phí: 13.000.000 đ
 • Ưu đãi: LH: 0888.503.444 - 0943.274.999 - 0915.675.222

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Nghệ An
 • Địa chỉ: Tầng 5, số 11 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hotline: 0888.503.444
 • Điện thoại: 0888.503.444 (Mrs. Hiền) - 0943.274.999 (Ms. Mơ) – 0915.675.222 - 0966.803.348 (Ms Nga)- 0915.483.366 (Ms Hà)
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa