Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa

   Sáng ngày 06/12/2016, Trường Doanh nhân Top Olympia phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung thuộc Cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình đào tạo: Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa. Khóa học nằm trong gói thầu đào tạo cán bộ địa phương làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa

   Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Khánh Hòa ước tính tăng 9,31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó GRDP theo ngành kinh tế ước tăng 7,48%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ tăng 7,89%, ước tính cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 45 dự án với mức tổng đầu tư khoảng 22500 tỷ đồng. Năm 2016 cũng là năm đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 với 2 lớp chuyên viên, 1 lớp chuyên viên chính, 1 lớp cán sự, 1 lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp phòng. Đó là những con số khả quan, vượt chỉ tiêu đề ra của toàn Tỉnh.

Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa

Dự kiến năm tới là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, mục tiêu chủ yếu của năm 2017, là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp DNNVV là tiền đề cần thiết, kịp thời để chuẩn bị cho kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa, tối ưu hiệu quả nguồn ngân sách của Tỉnh.

Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa

Khai giảng CTĐT Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV tại Khánh Hòa


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa