Thời sự NTV về buổi Quản trị sự thay đổi – xây dựng tư duy chiến lược mới trong hội nhập

Thời sự NTV về buổi Quản trị sự thay đổi – xây dựng tư duy chiến lược mới trong hội nhập

Xem bản tin: Hội nghị tập huấn kiến thức về hội nhập cho cán…