Thạc sĩ Trang Minh Hà

  • Giám đốc điều hành GlobalHM Vietnam
  • Quản lý khách sạn Sheraton Saigon
  • Chuyên gia huấn luyện các chương trình nhà hàng khách sạn, kỹ năng mềm
  • Giảng viên cao cấp Top Olympia