Thạc sĩ Trần Minh Lộc

Thạc sĩ Trần Minh Lộc
Thạc sĩ Trần Minh Lộc
  • Nguyên giám đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu Vực- HCM Công ty Korea Life Insurance Vietnam
  • Nguyên Giám Đốc Bán Hàng Commonwealth Bank, Vietnam
  • Đại diện Tập Đoàn Tư vấn Nghiên Cứu Thị Trường Gerson Lehrman Group, Mỹ.
  • Chuyên gia huấn luyện kỹ năng mềm cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia