Thạc sĩ Phan Minh Cường

  • Giảng viên Trường Doanh Nhân Top Olympia…
  • Chuyên viên Tư Vấn Doanh Nghiệp…
  • Giảng viên cao cấp VCCI (Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam)
  • Giảng viên Trường Đào Tạo Quản Lý Doanh Nghiệp CBAM (trực thuộc Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam)
  • Giảng viên Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI)