Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học CIBS, Thượng Hải, Trung Quốc.
  • Nguyên Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ, Tập đoàn Schneider Electric khu vực châu Á – Thái Bình Dương
  • Nguyên Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn FPT