Thạc sĩ Nguyễn Duy Kha

  • Giám đốc kinh doanh Fonterra Brands Vietnam
  • Nguyên Giám đốc bán hàng, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng cho các công ty : Pepsi, IC Pharma , American Standard, Fonterra Brands Vietnam.
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia