Thạc sĩ Lê Cảnh Phúc

  • Giám đốc nhân sự công ty Liên Á
  • Nguyên Quản lý nhân sự công ty Xi Măng Hà Tiên1
  • Nguyên Quản lý nhân sự công ty Công ty Hữu Liên Châu Á
  • Giảng viên trường Doanh nhân Top Olympia