Hình ảnh lớp Quản lý cấp trung tại PVGas

Hình ảnh Khóa học “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung” tại PVGas. 

 

CHIA SẺ