Hình ảnh lớp bán hàng tại Đà Nẵng

Hình ảnh lớp bán hàng tại Đà Nẵng ngày 05-06/12/2015 do Trường Doanh nhân Top Olympia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tổ chức.