Hình ảnh khóa đào tạo tại DayStar – Huế (19/04/2015)

Hình ảnh khóa đào tạo In house tại DayStar – Huế

Thời gian: Ngày 19/04/2015

Giảng viên: Tiến sĩ Lê thẩm Dương