Đăng ký hội thảo Lê Thẩm Dương tại Nha Trang

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

SINH VIÊN VIỆT NAM – “ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ”

(Diễn giả: TS. Lê Thẩm Dương)

.

Đã đóng đăng ký!

.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Đại Học Khánh Hòa

TT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA

TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA